Eurprivacy.nl
Image default
Aanbiedingen

Het sociale domein

Het sociale domein alles wat te maken heeft met werk in de maatschappelijke sector, dus op het gebied van zorg, zelfredzaamheid, werk, jeugdhulp en participatie. De basis hiervan zijn de Jeugdwet, de WMO en de Participatiewet. Dit werk wordt uitgevoerd vanuit de gemeente, dus de gemeente is hiervoor verantwoordelijk sinds de decentralisatie van het sociale domein in 2015. Door deze decentralisatie is de gemeente verantwoordelijk voor (jeugd)zorg, werk en inkomen. Voordelen van deze grote decentralisatie zijn dat het makkelijker is voor bewoners om hulp te krijgen (het aanspreekpunt is letterlijk en figuurlijk dichter bij huis) en er worden op lokaal niveau banen gecreëerd. Zo zijn er nu heel veel vacature sociaal domein geplaatst, omdat alles vanuit de overheid overgedragen is aan de gemeenten.

 

De jeugdzorg heeft alles te maken met het helpen van ouders en kinderen. De jeugdzorg wordt geregeld door de Jeugdwet, in deze wet staat dat de gemeenten verantwoordelijk zijn voor alle vormen van jeugdhulp. Hieronder valt opvoedhulp, jeugdbescherming (bijvoorbeeld bij kindermishandeling), jeugdreclassering, leehnavasor geestelijke gezondheidszorg voor jeugd en zorg voor jeugd met een (licht) verstandelijke beperking. De jeugdzorg wordt in principe uitgevoerd door wijkteams, die samenwerken met organisaties als de GGZ, de jeugdbescherming, jeugdreclassering of andere specialistische hulp.

 

De Participatiewet biedt hulp aan iedereen die wel kan werken, maar niet zonder ondersteuning. Deze wet is erop gericht dat iedereen die een arbeidsbeperking heeft, toch aan de slag kan gaan en werk kan vinden. Er zijn twee soorten arbeidsbeperkingen, een fysieke handicap of een psychosociale problematiek. Bij de eerste soort beperking heb je dus een lichamelijke beperking, bijvoorbeeld chronische vermoeidheid, autisme, rugklachten, een spierziekte of autisme. Psychosociale problematiek zijn bijvoorbeeld verslavingen in het verleden, huiselijk geweld, financiële problemen, langdurige werkeloosheid of psychische problemen. Als mensen met grote schulden wil helpen, kan u eens zoeken op vacature schuldhulpverlener.

https://professionalpartners.nl/